תעודת האחריות של SCOOT AIR

תקופת האחריות 24 חודשים מיום תאריך התעודה

תנאים לאחריות:

24 חודשים על שלדה.
 האחריות על מערכת החשמל,הסוללה ומנוע תינתן ל-12 חודשים ובשנה השניה ואילך האחריות תהיה בהשתתפות עצמית לפי מחירון משתנה של היצרן.
האחריות היא על נזק כתוצאה מייצור לקוי, ובתנאי שנעשה שימוש רגיל ומבוקר וכן תחזוקת הכלי נעשתה בהתאם להוראות השימוש.
אם נמצא חלק פגום במשך תקופת האחריות והרוכש הודיע על כך באופן מידי, המוכר יתקן או יחליף את החלק על פי שיקול דעתו המוחלט. האחריות הנ”ל תקפה אך ורק כלפי הקונה הישיר של הכלי ותפוג בעת מכירת הכלי ותוקפה יפוג לאחר מכירת הכלי ואך ורק אם נרכש ממשווק מורשה.
אחריות זו תפקע מיד אם נעשה תיקון או שינוי כלשהו בכלי שלא על ידי נציג מוסמך של המוכר. מוסכם, מובהר ומודגש במפורש כי אחריות זו חלה אך ורק על פגמים בחומר הייצור או בהליך הייצור בלבד.
אחריות חלה על עלות התיקון או החלפת המוצר ואביזריו ואין המוכר אחראי לכל הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או הפסד תוצאתי כלשהו העלולים להיגרם עקב פעולתו הבלתי תקינה של המוצר.
האחריות לא תכלול נזקים של שבר או נזקי מים מכל סוג שהם.
אחריות זאת היא לדגמי 10” בלבד.
מובאת בזאת לידיעת הקונה כי אין אנו אחראים לחבות כלשהי העלולה לחול על בעל המוצר ו/או המשתמש בו עקב השימוש במוצר וכי על בעל המוצר לדאוג לביטוח כלפי צד ג’ ו/או ביטוח אחר כפי שמתחייב מאופיו של המוצר בפרט, אין המוכר נושא באחריות כלשהי כלפי הרוכש בגין כל נזק אפשרי לרבות נזק גופני ונזק לרכוש. האחריות לא תחול במקרה שהמוצר מצריך תיקון או החלפה כתוצאה מאחד המקרים להלן:
א. הכלי או החלק לא טופל לפי הוראות היצרן,  או אי שימוש בחלקי חילוף מקוריים.
ב. הכלי או חלק ממנו ניזוק כתוצאה מרשלנות, תאונה או מטיפול לא הולם.
ג. ביצוע שינוי במוצר או בחלק ביחס למפרט היצרן או נעשה ניסיון לבצע תיקונים לפני דיווח לסוכן השירות.
ד. אין אחריות על פנצ’ר, חישוקים ושאר המכלולים המכניים.
ה. בכל מקרה סכום האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו או בכלל, לא יעלה על עלות המוצר המקורי.

שישה חודשי אחריות על מטען, האחריות לא כוללת נתקים בתוך המטען, רטיבות או שבירות.

האחריות אינה כוללת תאורה חשמלית מובנית על כל מרכיביה ואביזריה.

הוראות הפעלה – שימוש

1. יש לקרוא את הוראות ההפעלה לפני השימוש.
2. יש להרחיק את המטען מקרבת נוזלים ולשמרו במקום יבש בלבד.
3. אין לכסות את המטען ולהצמידו לגופים אחרים בעת השימוש.
4. יש לחבר את המטען לשקע בעל המתח הרשום עליו בלבד.
5. יש לחבר את המטען לשקע ביתי ולא בחוץ.
6. אין להפוך את החיבורים ואין לשנות את הכבלים של המטען.
7. יש להשתמש אך ורק במטען המסופק ללקוח עם המוצר.
8. במקרה של ריח יש לנתק את המטען באופן מידי מהחשמל ולפנות ליצרן.

 

האתר בגרסת הרצה ולכן זמנית לא ניתן לשלם