רכיבה נכונה על קורקינט חשמלי

מדריך רכיבה נכונה על קוריקנט חשמלי
מתאים לכל סוגי הקורקינטים החשמליים.

כל המידע המתפרסם בסרטון ובאתר לא יתפרש כהצעה למשתמש.
כל הסתמכות של המשתמש על המידע והדעות המתפרסמות , תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית,
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר, החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.